PUBLIKACJE NAUKOWE

KSIĄŻKI:

1) „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”, współautor: B. Kotowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006; dodruk 2011.

2) „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania”, współautorki: B. Kotowska, O. Wyszkowska-Kaniewska, CeDeWu, Warszawa 2009, dodruk 2010.

3) „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania”, wydanie IV zmienione, współautorki: B. Kotowska, O. Wyszkowska-Kaniewska, CeDeWu, Warszawa 2017. Zobacz

4) „Finanse przedsiębiorstw. Przykłady, zadania i rozwiązania”, wydanie drugie, współautorzy: B. Kotowska, J. Sitko, Warszawa, CeDeWu 2017. Zobacz

REDAKCJE KSIĄŻEK:

1) „Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. Wybrane aspekty”, CeDeWu 2010, współredaktorzy: M. Pronobis, M. Kalinowski; CeDeWu, Warszawa 2010. Zobacz

2) „Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe wyzwania i możliwości”, CeDeWu, Warszawa 2011. Zobacz

3) Prace Naukowe Młodych Ekonomistów WSB w Gdańsku, „Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia”, CeDeWu, Warszawa 2013. Zobacz

4) „Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności”, tom 20, CeDeWu, Warszawa 2013. Zobacz

5) Prace Naukowe Młodych Ekonomistów WSB w Gdańsku „Rachunkowość, finanse, bankowość. Zainteresowania młodego pokolenia”, tom 2, CeDeWu, Warszawa 2013. Zobacz

6) „Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse”, CeDeWu, Warszawa 2014. Zobacz

7) „Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty”, CeDeWu, Warszawa 2015.Zobacz

WYBRANE PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

1) „Ryzyko badania w mierzeniu i ocenie wyników przedsiębiorstw podczas audytu sprawozdań finansowych”, red. D. Zarzecki, w: „Zarządzanie finansami. Inwestycje
i wycena przedsiębiorstw”, tom 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.

2) „Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego – ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych)”, red. J. Wiśniewski, w: „Zarządzanie podmiotami i procesami gospodarczymi”, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2006.

3) „Składniki sprawozdań finansowych – porównanie wybranych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i ustawy o rachunkowości”, w: „Współczesne problemy analizy ekonomicznej”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.

4) „Błędy księgowe – korekty biegłego rewidenta oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe”, red. D. Zarzecki, w: „Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości”, tom 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.

5) „Metody statystyczne w badaniu sprawozdań finansowych”, w: „Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych”, CeDeWu, Warszawa 2008.

6) „Franczyza jako alternatywne źródło pozyskania finansowania działalności gospodarczej”, współautor: B. Kotowska, w: „Rynki finansowe w warunkach kryzysu”, CeDeWu, Warszawa 2009

7) „Płynność finansowa przez pryzmat wpływów i wydatków”, współautor: B. Kotowska, w: „Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu konkurencyjnym otoczeniu”, CeDeWu, Warszawa 2009.

8) „Merytoryczne i formalne oczekiwania studentów w zakresie prowadzenia zajęć z analizy finansowej – wyniki badań”, współautor: B. Kotowska, w: „Oeconomica 56”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2009.

9) „Analiza usług doradztwa podatkowego z punktu widzenia klienta kancelarii – wyniki badań”, współautor: A. Mroczka, w: „Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku”, CeDeWu, Warszawa 2010.

10) „Venture Capital jako sposób finansowania przedsiębiorstw”, w: „Wybrane aspekty finansów przedsiębiorstw i sektora publicznego”, CeDeWu, Warszawa 2010.

11) „Wybrane narzędzia controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, w „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”, CeDeWu, Warszawa 2010.

12) „Wpływ kreatywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości”, w: „Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością”, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.

13) „Wpływ agresywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości”, w: „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw.”, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

14) „Etyka zawodowa w rachunkowości gwarancją wiarygodności sprawozdań finansowych? – ocena pracowników księgowości”, w: „Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe wyzwania i możliwości”, red. A. Uziębło, CeDeWu, Warszawa 2011.

15) „Rezerwy w polskim prawie bilansowym oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości”, współautor: U. Wolszon, w: „Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe wyzwania i możliwości”, red. A. Uziębło, CeDeWu, Warszawa 2011.

16) „Postać i pomiar wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa”, w: „Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw”, CeDeWu, Warszawa 2011.

17) „Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa w opiniach specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów”, w: „Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw – determinanty, pomiar, narzędzia”, red. K. Łobos, B. Goranczewski, Zeszyty Naukowe 27/2011, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Wrocław 2011.

18) „Efektywność funkcjonowania organizacji non profit na przykładzie Fundacji Hospicyjnej. Studium przypadku”, w: „Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania”, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

19) „Celowe zniekształcanie sprawozdań finansowych – przyczyny i przykłady”, w: „Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością”, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.

20) „Koncepcje ryzyka i jego miary”, współautor: J. Sikora, w: „Aktywność gospodarcza i finansowa w okresie podwyższonej niepewności”, CeDeWu, Warszawa 2013.

21) „Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego”, w: Aktywność gospodarcza i finansowa w okresie podwyższonej niepewności”, CeDeWu, Warszawa 2013.

22) „Ujęcie działalności inwestycyjnej w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego”, w: „Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji”, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.

23) „Innowacje w przedsiębiorstwie. Próba zdefiniowania”, współautor: J. SIkora, w: „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, 2013, tom 11 nr 2, fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013.

24) ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, Збірник наукових праць, „Regulatnions of the market of auditor services in Poland – a guiding light or a warning against mistakes?”, 2(15)2013, ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ, Charków 2013.

25) „Przydatność analizy finansowej w opiniach księgowych trójmiejskich przedsiębiorstw”, w: „Zarządzanie finansami. Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw”, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014.

26) „Ujęcie działalności finansowej w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego”, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 326, red. Kopiński A., Bem A., Wrocław 2014

27) „Stosunek do standardów etycznych w biznesie w opiniach pracowników księgowości trójmiejskich przedsiębiorstw”, w: „Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 329, red. Dziawgo D., Borys G., Wrocław, 2014

28) „Statyczne mierniki płynności finansowej – przydatność i ograniczenia”, współautor: Sokołowska K., w: „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 365, red. Kopiński A., Słoński T., Wrocław 2014

29) „Ocena gospodarki finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Alma Market S.A. oraz Spółka Alma Market S.A. w latach 2011-2015”, Studia z zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Edycja Bydgosko-Lwowska, Prawo – Samorząd Terytorialny – Ekonomia, tom 9, Bydgoszcz 2016

30) „Optymalizacja gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem modelu Millera – Orra”, (współautor: Bogusława Kopeć, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82/1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016

31)  “The In-depth evaluation of the profitability of a company with the consideration of the Du Pont model and causal analysis. Case study”,  SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE, 2016, 2(118), Lwów, 2016

32) „Utility of indicator analysis in the assessment of a clinical hospital, using an example of the  University Clinical Centre in Gdansk, Poland”, współautor: Joanna Sikora, ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ,  ПРАВО, Київ – 2018

33) „Rachunkowość – w poszukiwaniu granicy między rzeczywistością a iluzją. Studium przypadku OPONEO.PL S.A.” – w druku