CURRICULUM VITAE

Wykształcenie:

– 06.2012 – dyplomowany księgowy (nr 547); Zobacz
– 09.2005 – doktor nauk ekonomicznych,
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego; Zobacz
– 09.2004 – biegły rewident (nr 10313); Zobacz
– 10.1995 – 01.2000 – magister, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie zawodowe:

a) od 10.2015 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– stanowisko: adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania; od 01.10.2019 zastępca Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii ds. kształcenia (ekonomia i finanse)
– zakres obowiązków dydaktycznych – wykłady i konwersatoria z przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, audyt wewnętrzny, sprawozdawczość finansowa, analiza ekonomiczna, rewizja finansowa, seminaria

b) od 05.2015 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 93
– wiceprezes ds. szkoleniowych;
– członek Zarządu.

c) 10.1999 – 09.2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ul. Dolna Brama 8, obecnie współpraca
– stanowisko: adiunkt; zastępca Kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw;
– zakres obowiązków: wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSSF), audyt wewnętrzny, rewizja finansowa, seminaria; studia magisterskie i licencjackie
obecnie: zajęcia na studiach MBA Zobacz, oraz podyplomowych (opiekun kierunku Analityk finansowy), Rachunkowość i Controlling Finansowy,

d) od 04.2005 do 02.2006 Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku, ul. Żytnia 4/6
– stanowisko: inspektor w Referacie Podatku Dochodowego od Osób Prawnych;
– zakres obowiązków: prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniem dowodowym i wyjaśniającym, opracowywanie decyzji podatkowych, sporządzanie analiz pokontrolnych, dokonywanie analiz materiałów kontroli podatkowej;
– zdobyte doświadczenie: praktyczna znajomość przepisów i procedur związanych
z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

e) od 02.2000 do 06.2004 Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych
Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Aldony 17; obecnie współpraca
– stanowisko: praktykant, następnie aplikant na biegłego rewidenta;
– zakres obowiązków: pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych w kilku firmach o różnych profilach działalności, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz finansowych, badanie sprawozdań finansowych;
– zdobyte doświadczenie: znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego, międzynarodowych standardów rachunkowości, wykrywanie nieprawidłowości
w działalności jednostki, analiza sprawozdań finansowych, ocena kondycji finansowej firmy i zagrożeń jej działalności, sporządzanie i ocena wykonania planów finansowych.

f) od 2005: prowadzenie specjalistycznych szkoleń, kursów z zakresu finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej, także w ramach projektów unijnych, m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział w Gdańsku; analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, oceny projektów inwestycyjnych, opinie z zakresu rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstw.

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

od1996: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,  PTE
od 2004: Polska Izba Biegłych Rewidentów, PIBR
od 2009: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, SKwP

Medale, nagrody i wyróżnienia

– najlepszy wykładowca studiów Master of Business Administration  2017r. WSB w Gdańsku,
Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (07.2012),
Srebrne odznaczenie „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” (06.2012),
– nagrody Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (m.in. za wkład pracy
w organizację badań naukowych na Uczelni – 2011r., wyróżniające osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktyczniej – 2010r., osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz działalność naukową – 2008r.).

Inne:

2006: certyfikat wolontariusza hospicyjnego
2006 – 2010: wolontariat medyczny w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku Zobacz